Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.08/21) για την Προμήθεια Εμφιαλωμένων Νερών προς Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – 1ο ΑΚΕ – ΔΑΚ – Μ.ΑΤΑ)] – ΑΔΑ:6ΜΥ06-ΝΣΜ

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ ως αναθέτουσα αρχή προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια Εμφιαλωμένων Νερών προς Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – 1ο ΑΚΕ – ΔΑΚ – Μ.ΑΤΑ)], ως τα είδη του Πίνακα Παραρτήματος «Β», της παρούσας. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16, του Ν.4782/21 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/05/2021
Τελευταία τροποποίηση: 25/05/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/06/2021