Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.09/21) για την Ανάδειξη Ανάδοχου Εργασιών Αποκατάστασης Βλάβης Pedestal της Κεραίας Radar Καιρού RDR-750S] – ΑΔΑ: ΨΞΛ96-0ΜΨ

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 με σκοπό την επιλογή αναδόχου Εργασιών Αποκατάστασης Βλάβης Pedestal της Κεραίας Radar Καιρού RDR-750S, CPV: 98300000-6, ως οι εργασίες του Πίνακα του άρθρου 1 του Παραρτήματος «Β» της παρούσας. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16, του Ν.4782/21 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/05/2021
Τελευταία τροποποίηση: 31/05/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/06/2021