Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 38/2021) του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Τριών (3) Τεμαχίων Υλικού «AXLE», Συγκροτήματος «WINGS (57)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 και CL-415 (O/N 203021)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια τριών (3) τεμαχίων υλικού «AXLE», συγκροτήματος «WINGS (52)» κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-215 και CL-415 (O/N 203021), CPV: 34731000-0.

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/05/2021
Τελευταία τροποποίηση: 31/05/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/06/2021