Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 34/2021), του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Ενός (1) Τεμαχίου Υλικού «PROPELLER», Συγκροτήματος «PROPELLERS (61)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ PZL M-18 (O/N 213201)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια ενός (1) τεμαχίου υλικού «PROPELLER», συγκροτήματος «PROPELLERS (61)» κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ PZL M-18 (O/N 213201), CPV: 34731000-0.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/05/2021
Τελευταία τροποποίηση: 26/05/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/06/2021