Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία υπ’αρίθμ. 33/21 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Flight Inspection Aircraft (FIA) με Εγκατεστημένο εντός αυτού Συστήματος από Αέρος Ελέγχου (Flight Inspection System-FIS)» – ΑΔΑ : Ψ1ΖΝ6-ΧΚΜ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια ενός (1) κατάλληλων προδιαγραφών Αεροσκάφους, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ι» της Διακήρυξης Δ.33/21, προκειμένου να διενεργούνται πτήσεις Από Αέρος Ελέγχου (Flight Inspection) των Συστημάτων Αεροναυτιλίας σε Α/Δ της Ελληνικής Επικράτειας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 19.325.993,24 € αυμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/05/2021
Τελευταία τροποποίηση: 31/05/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/07/2021