Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών Ελαστικού Αγωγού με Αριθμό Διακήρυξης 10/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Πρέβεζας» (ΑΕΕ: 09/20) με ΑΔΑ: ΩΞΗΞ6-Ε33

H 206ΠΑΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή, για την Προμήθεια Υλικών Ελαστικού Αγωγού.

d-pr-10-21-206pay

Αναρτήθηκε στo ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC008644680
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΞΗΞ6-Ε33

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προσφορών των συμμετεχόντων στον συνοπτικό διαγωνισμό θέματος, έως την 11η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, σύμφωνα με τη:
Φ.917/ΑΔ.5701/Σ.1132/31-5-21/206ΠΑΥ/ΔΚΑΤ/ΤΜ.ΔΗΜ.
Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC008695008
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΩΩΩ6-ΒΚΛ

Τροποποιείται η Τεχνική Προδιαγραφή της Διακήρυξης σύμφωνα με τη Φ.831/ΑΔ.5769/Σ.1144/1-6-21/206ΠΑΥ/ΔΚΑΤ/ΤΜ.ΔΗΜ.
Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC008698968
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΗ2Μ6-Ι9Π

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/05/2021
Τελευταία τροποποίηση: 01/06/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/06/2021