Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 24/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Αξονικού Τομογράφου GE REVOLUTION CT ES του 251 ΓΝΑ- ΑΔΑ:6ΘΗΥ6-ΕΝΒ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Αξονικού Τομογράφου GE REVOLUTION CT ES του 251 ΓΝΑ συνολικής, σε βάθος τετραετίας, προϋπολογισθείσας αξίας 140.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 173.600,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/05/2021
Τελευταία τροποποίηση: 26/05/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/06/2021