Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 27/21 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Συστήματος Διασύνδεσης Κολλαγόνου Κερατοειδούς του 251 ΓΝΑ» – ΑΔΑ : ΩΧΦ26-ΒΛ9

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια Συστήματος Διασύνδεσης Κολλαγόνου Κερατοειδούς του 251 ΓΝΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 160.000,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ 24% = 38.400,00 €), ήτοι σύνολο 198.400,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/05/2021
Τελευταία τροποποίηση: 14/05/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/06/2021