Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 25/21 της ΥΠ/ΠΑ για την «Παροχή Υπηρεσιών Διακρίβωσης Πρότυπων Συσκευών της Υπηρεσίας Διακριβώσεων (ΥΠΗΔ)» – ΑΔΑ : 6ΖΗΧ6-9ΕΝ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), για τη διακρίβωση των πρωτευόντων προτύπων (πρότυπες συσκευές ή σετ συσκευών), που διαθέτει η ΥΠΗΔ για τα έτη 2021-2025, από ανώτερο Μετρολογικό Φορέα, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας διακοσίων επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα έξι ευρώ και σαράντα ένα λεπτών (€207.856,41) συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ 24% και των υπέρ τρίτων κρατήσεων 6,27868%, με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο (Σ.Π) διάρκειας τεσσάρων (4) ετών.

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/05/2021
Τελευταία τροποποίηση: 20/05/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/06/2021