Διαγωνισμός έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 116ΠΜ» (116ΠΜ-21-01) (ΑΔΑ: 9Ψ406-ΙΩΡ)

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την ΑΔ. Φ916/2496/Σ.515/19-5-21/ΑΤΑ/Γ2 Απόφαση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Συντήρηση – Ανακατασκευή ∆ιώροφου Οικήματος ∆ιαµονής Προσωπικού ∆ιασποράς 116ΠΜ» (116ΠΜ-21-01) με Α.Α: 180912 στο ΕΣΗΔΗΣ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/05/2021
Τελευταία τροποποίηση: 25/05/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/06/2021