Διαγωνισμός έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 110ΠΜ ΚΑΙ 350 ΠΚΒ » (ΜΟΝ.ΑΤΑ-21-01) (ΑΔΑ: ΩΔΩΟ6-ΕΔΣ)

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την ΑΔ. Φ916/2497/Σ.516/19-5-21/ΑΤΑ/Γ2 Απόφαση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Αναβάθµιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων 110ΠΜ και 350ΠKB» (ΜΟΝ.ΑΤΑ-21-01) με Α.Α: 180920 στο ΕΣΗΔΗΣ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/05/2021
Τελευταία τροποποίηση: 27/05/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/06/2021