Συνοπτικός Διαγωνισμός Μ.ΓΕΑ (Δ.8/21) για την Προμήθεια Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιόλαδου

Η Μ.ΓΕΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό κατά άρθρο 117, του Ν.4412/16, για την προμήθεια εξαιρετικά (extra) παρθένου ελαιόλαδου (CPV: 15411110-6) προς κάλυψη απαιτήσεων της Λέσχης Αξιωματικών του ΓΕΑ και της Διαχείρισης Τροφοδοσίας της Μ.ΓΕΑ, εκτιμώμενης συνολικής αξίας τριάντα επτά χιλιάδων Ευρώ (37.000,00 €), πλέον το ΦΠΑ, και χρονικής διάρκειας ισχύος ένα (1) έτος, με δικαίωμα ανανέωσης για ένα (1) επιπλέον.
Καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών: Τετάρτη, 19 Μαΐου 2021, 14:00.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη, 20 Μαΐου 2021, 09:00 πμ.

 

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΕΠΙ6-ΑΒ0

Υπόδειγμα ΤΕΥΔ

Υπόδειγμα Καταλόγου Προσφερόμενου Είδους

Υπόδειγμα Φύλλου Συμμόρφωσης Προσφερόμενου Είδους

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/05/2021
Τελευταία τροποποίηση: 07/05/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/05/2021