Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.11/21) Μ.ΓΕΑ για τη Σύναψη Συμφωνίας- Πλαίσιο Προμήθειας Καθισμάτων Εργασίας ΓΕΑ – Μ.ΓΕΑ και Υποστηριζόμενων Μονάδων

Η Μ.ΓΕΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό κατά άρθρο 117, του Ν.4412/16, για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους με έναν (1) οικονομικό φορέα, για την περιοδική προμήθεια καθισμάτων εργασίας ΓΕΑ – Μ.ΓΕΑ και υποστηριζόμενων Μονάδων (CPV: 39111000-3, 39112000-0), εκτιμώμενης συνολικής αξίας είκοσι δύο χιλιάδων Ευρώ (22.000,00 €), πλέον το ΦΠΑ 24%.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021, 14:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021, 10:00 πμ.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΖΝΣ6-ΤΟΑ

Υπόδειγμα ΤΕΥΔ Δ.11/2021 Μ.ΓΕΑ

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/05/2021
Τελευταία τροποποίηση: 31/05/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/06/2021