Συνοπτικός Διαγωνισμός Μ.ΓΕΑ (Δ.10/21) για την Προμήθεια Νωπών Παρασκευασμάτων από Κρέας Πουλερικών

Η Μ.ΓΕΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό κατά άρθρο 117, του Ν.4412/16, για την προμήθεια νωπών παρασκευασμάτων από κρέας πουλερικών (CPV: 15131500-0) προς κάλυψη απαιτήσεων της Λέσχης Αξιωματικών του ΓΕΑ και της Διαχείρισης Τροφοδοσίας της Μ.ΓΕΑ, εκτιμώμενης συνολικής αξίας σαράντα δύο χιλιάδων Ευρώ (42.000,00 €), πλέον το ΦΠΑ, και χρονικής διάρκειας ισχύος ένα (1) έτος, με δικαίωμα ανανέωσης για ένα (1)  επιπλέον έτος.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών: Τετάρτη, 26 Μαΐου 2021, 14:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021, 10:00 πμ.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 96ΙΘ6-ΞΙ7

Υπόδειγμα ΤΕΥΔ (Δ.10/21)

Υπόδειγμα Καταλόγου (Δ.10/21)

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Δ.10/21)

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς (Δ.10/21) XLS

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής (Δ.10/21)

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/05/2021
Τελευταία τροποποίηση: 10/05/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/05/2021