Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 29/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη του Συστήματος Αεροπυρόσβεσης CL 215-415 – ΑΔΑ: 6ΧΓ36-5ΜΕ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη του Συστήματος Αεροπυρόσβεσης CL 215-415, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 88.812.815,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/05/2021
Τελευταία τροποποίηση: 23/07/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/09/2021