ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Δ.06/21) ΤΗΣ ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΠΑ – ΑΔΑ:6ΜΔΟ6-ΟΚΛ

Η ∆ΑΕ/∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ ΩΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό (Δ.06/21) σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 117 του Ν.4412/16  για την Προμήθεια Ειδών
Συστημάτων Πληροφορικής προς Κάλυψη Αναγκών Αναβάθμισης
Επιχειρησιακών Συστημάτων ΚΕΠΑ , με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση
του χαμηλότερου συνολικού τιμήματος.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 6ΜΔΟ6-ΟΚΛ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.06/21

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/05/2021
Τελευταία τροποποίηση: 18/05/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/06/2021