Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.11/21) Μ.ΓΕΑ για τη Σύναψη Συμφωνίας- Πλαίσιο Προμήθειας Καθισμάτων Εργασίας ΓΕΑ – Μ.ΓΕΑ και Υποστηριζόμενων Μονάδων

Η Μ.ΓΕΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό κατά άρθρο 117, του Ν.4412/16, για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους με έναν (1) οικονομικό φορέα, για την περιοδική προμήθεια καθισμάτων εργασίας ΓΕΑ – Μ.ΓΕΑ και υποστηριζόμενων Μονάδων (CPV: 39111000-3, 39112000-0), εκτιμώμενης συνολικής αξίας είκοσι δύο χιλιάδων Ευρώ (22.000,00 €), πλέον το ΦΠΑ 24%.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021, 14:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021, 10:00 πμ.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΖΝΣ6-ΤΟΑ

Υπόδειγμα ΤΕΥΔ Δ.11/2021 Μ.ΓΕΑ

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.06/2021 της 115ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Ειδών Διατροφής –Παντοπωλείου προς Κάλυψη Αναγκών της – ΑΔΑ: 6ΚΦ36-69Δ

Η 115ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό κατ’ άρθρο 117 του Ν.4412/16 με σκοπό την επιλογή αναδόχου/ων στο αντικείμενο της περιοδικής προμήθειας ειδών διατροφής παντοπωλείου, ως τα είδη του Πίνακα της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Α» της Διακήρυξης προς κάλυψη αναγκών της σε βάθος τριετίας (3ετίας), εκτιμώμενης συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 34.583,00 € συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων πλέον ΦΠΑ ή 39.166,79 € συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ.

ΑΔΑ: 6ΚΦ36-69Δ

ΑΔΑΜ: 21PROC008688231

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.09/21) για την Ανάδειξη Ανάδοχου Εργασιών Αποκατάστασης Βλάβης Pedestal της Κεραίας Radar Καιρού RDR-750S] – ΑΔΑ: ΨΞΛ96-0ΜΨ

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 με σκοπό την επιλογή αναδόχου Εργασιών Αποκατάστασης Βλάβης Pedestal της Κεραίας Radar Καιρού RDR-750S, CPV: 98300000-6, ως οι εργασίες του Πίνακα του άρθρου 1 του Παραρτήματος «Β» της παρούσας. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16, του Ν.4782/21 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 29/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη του Συστήματος Αεροπυρόσβεσης CL 215-415 – ΑΔΑ: 6ΧΓ36-5ΜΕ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη του Συστήματος Αεροπυρόσβεσης CL 215-415, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 88.812.815,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ.

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 38/2021) του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Τριών (3) Τεμαχίων Υλικού «AXLE», Συγκροτήματος «WINGS (57)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 και CL-415 (O/N 203021)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια τριών (3) τεμαχίων υλικού «AXLE», συγκροτήματος «WINGS (52)» κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-215 και CL-415 (O/N 203021), CPV: 34731000-0.

 

 

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 34/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Συνεργατικής Επιτήρησης δια Πολυπλευρισμού (MLAT/WAM) για Διαχείριση της Εναέριας Κυκλοφορίας στα Α/Δ Καλαμάτας και Ν.Αγχιάλου – ΑΔΑ:6Τ366-ΤΞ7

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Συνεργατικής Επιτήρησης δια Πολυπλευρισμού (MLAT/WAM) για Διαχείριση της Εναέριας Κυκλοφορίας στα Α/Δ Καλαμάτας και Ν.Αγχιάλου, συνολικής  προϋπολογισθείσας αξίας 3.600.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 4.464.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.01/21 της 128ΣΕΤΗ για την Προμήθεια Στρατιωτικών Σκύλων

Η 128 Σμηναρχία Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών (128ΣΕΤΗ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την προμήθεια είκοσι τριών (23) Στρατιωτικών Σκύλων, για κάλυψη αναγκών ΚΕΦΣΚΥ.

 

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία υπ’αρίθμ. 33/21 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Flight Inspection Aircraft (FIA) με Εγκατεστημένο εντός αυτού Συστήματος από Αέρος Ελέγχου (Flight Inspection System-FIS)» – ΑΔΑ : Ψ1ΖΝ6-ΧΚΜ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια ενός (1) κατάλληλων προδιαγραφών Αεροσκάφους, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ι» της Διακήρυξης Δ.33/21, προκειμένου να διενεργούνται πτήσεις Από Αέρος Ελέγχου (Flight Inspection) των Συστημάτων Αεροναυτιλίας σε Α/Δ της Ελληνικής Επικράτειας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 19.325.993,24 € αυμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ.

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 28/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Υλικών Μετεωρολογικών Radar της ΕΜΥ- ΑΔΑ:Ψ6Υ66-7ΕΤ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την Προμήθεια Υλικών Μετεωρολογικών Radar της ΕΜΥ συνολικής  προϋπολογισθείσας αξίας 1.369.360,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 1.698.006,40€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 168707 για την κατασκευή του έργου : «Έργα Υποδομής στο Α/Δ Αράξου» (ΑΡ-232Ν)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Έργα Υποδομής στο Α/Δ Αράξου» (ΑΡ-232Ν), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 1.499.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο απαλλάσσεται Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (πιστώσεις ΝΑΤΟ).