Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.1/21) του ΚΕΔΑ/ΣΚ για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Νωπών Παρασκευασμάτων Κρέατος για την Κάλυψη των Αναγκών του – ΑΔΑ: 6ΤΒ96-4ΜΡ

Το ΚΕΔΑ/ΣΚ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της χαμηλότερης τιμής ανά κατηγορία είδους, ως αυτά αναγράφονται στο Παράρτημα «Β» τη Διακήρυξης, για κάλυψη των αναγκών του με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε 47.000,00πλέον ΦΠΑ.

ΑΔΑ: 6ΤΒ96-4ΜΡ

ΑΔΑΜ: 21PROC008450469

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A4%CE%9296-4%CE%9C%CE%A1

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 13/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/04/2021