Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.07/21) της 117ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Νωπών Κρεάτων-Πουλερικών προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδος – ΑΔΑ: ΨΦΗΟ6-ΦΞ8

Η 117ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την περιοδική νωπών κρεάτων πουλερικών προς κάλυψη αναγκών Μονάδος (CPV 151112001, 151316001, 151316207, 151130003, 151317002, 151311305, 151151008, 151170001, 151121007 & 151315000), διάρκειας ενός (1) έτους. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της Διακήρυξης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (59.864,00€) χωρίς ΦΠΑ (67.646,32συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ13%)

ΑΔΑ: ΨΦΗΟ6-ΦΞ8

ΑΔΑΜ: 21PROC008530385

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A6%CE%97%CE%9F6-%CE%A6%CE%9E8

ΤΕΥΔ(1)

Οικονομική προσφορά(1)

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 27/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/05/2021