Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.06/21) της 117ΠΜ για την Προμήθεια Συσκευής Ελέγχου και Εξαγωγής Δεδομένων (Test & Data ExtractorUnit-TDEU) Ψηφιακών Ενισχυτών Θερμοκρασιών (Digital Temperature Control Amplifier-DTCA) Α/Κ J79-17E – ΑΔΑ: ΨΝΧΨ6-ΔΔΜ

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές (βάσει του άρθρου 117 του Ν. 4412/16) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια συσκευής ελέγχου και εξαγωγής δεδομένων (Test & Data Extractor Unit – TDEU) ψηφιακών ενισχυτών θερμοκρασιών (Digital Temperature Control Amplifier – DTCA) Α/Κ J79-17E. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (59.000,00€),χωρίς ΦΠΑ (73.160,00συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσοστού 24%).

ΑΔΑ: ΨΝΧΨ6-ΔΔΜ

ΑΔΑΜ: 21PROC008368026

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9D%CE%A7%CE%A86-%CE%94%CE%94%CE%9C

ΤΕΥΔ (1)

Οικονομική Προσφορά (1)

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 02/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/04/2021