Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ Αριθμ. 05/21 του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού «Ταξιδιωτικός Σάκος ΣΙ» και «Ταξιδιωτικός Σάκος ΣΜΥΑ»

Το 201 ΚΕΦΑ προσκαλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο υλοποίησης της προμήθειας των ειδών θέματος, για την υποβολή προσφοράς μέχρι την 13-05-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Πρόσκληση με ΑΔΑΜ 21PROC008540076

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 28/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/05/2021