Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ Αριθμ. 04/21, του 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού «Πηλήκια Ασκήσεων – Εκστρατείας Παραλλαγής Δάσους (Τζόκεϊ) Αξκών – Υπξκών»

Το 201 ΚΕΦΑ προσκαλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο υλοποίησης της προμήθειας των ειδών θέματος, για την υποβολή προσφοράς μέχρι την 13-05-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος με ΑΔΑΜ: 21PROC008536216

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 28/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/05/2021