Προκήρυξη Σύμβασης Έργου «Διαμόρφωση Λέσχης Σμηνιτών της 128ΣΕΤΗ σε Οικήματα Αγάμων» (ΚΑ-100Ε)

 1. Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) με τα κάτωθι στοιχεία:
 • Διεύθυνση: Αεροπορική Βάση Δεκελείας, Λεωφόρος Τατοΐου, ΤΚ 13671.
 • Κωδικός NUTS: ΕL-305.
 • Τηλέφωνα επικοινωνίας: (210)8193221, (210)8193212, (210)8193231
 • Τηλεομοιοτυπία (FAX) : (210)8193212
 • Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email): c22.dae@haf.gr
 • Ιστοσελίδα: www.haf.gr/news/contests

διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την ΑΔ.Φ.916/705/Σ.177/15-04- 2021/ΔΑΕ/Γ2 απόφαση της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΑΔΑ:6ΒΦΑ6-Τ5Ρ), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Διαμόρφωση Λέσχης Σμηνιτών της 128ΣΕΤΗ σε Οικήματα Αγάμων» (ΚΑ-100Ε).

 1. Η παρούσα προκήρυξη και η Διακήρυξη του έργου θα δημοσιευτούν στο ΚΗΜΔΗΣ. Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.haf.gr/news/contests. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό διατίθενται ελεύθερα, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr (ΕΣΗΔΗΣ) με α/α Συστήματος 180186. Επιπρόσθετα, η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν.4412/16 και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (www.diavgeia.gov.gr).
 2. Αναθέτουσα Αρχή (ΔΑΕ) είναι Κεντρική Κυβερνητική Αρχή με κύρια δραστηριότητα την Άμυνα.
 3. Κωδικός CPV: 45453000-7, 45454100-5
  1. Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης του έργου: ΕL-305 (Ανατολική Αττική)
  2. Περιγραφή έργου: Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η διαμόρφωση της Λέσχης Σμηνιτών (ισογείου του κτιρίου Μ-103) της 128 ΣΕΤΗ, σε αυτοτελή δωμάτια στέγασης προσωπικού και ενός θαλάμου πλυντηρίων.

Συγκεκριμένα, θα εκτελεστούν όλες οι απαραίτητες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, ώστε να καθαιρεθούν τα παλαιά κοινόχρηστα WC της Λέσχης και ο ένας ενιαίος χώρος να διαχωριστεί σε εννέα (9) αυτοτελή δωμάτια με αυτόνομα WC, ανεξάρτητη παροχή ρεύματος και εγκατάσταση αυτόνομης κεντρικής θέρμανσης (απεξάρτηση από την κεντρική θέρμανση του συγκροτήματος των κτιρίων Μ-101 και Μ-103).

 1. Προϋπολογισμός έργου: δαπάνη εργασιών 387,09€ (συμπεριλαμβανομένου ΓΕ&ΟΕ 18% σύμφωνα με την παρ. 7(θ) του άρθρου 53 του ν.4412/16, απροβλέπτων, και αναθεώρησης) και Φ.Π.Α. 71.612,90€, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 370.000,00€.
 2. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 3110403001 «Έξοδα Αεροπορικών Εγκαταστάσεων») της ΠΑ έτους 2021.
 3. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 4. Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (συμφωνητικού).
 5. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

α.     Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 21, 22 και 23 της Διακήρυξης.

β.     Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α2 Τάξης και άνω. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας για τα  «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» Α1 Τάξης και άνω και για τα «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» Α2 Τάξης και άνω

γ.         Οι προσφέροντες από άλλα κράτη πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 23.4 της Διακήρυξης.

 1. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Ανοικτή Διαδικασία με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.
 2. Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
 3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω του ΕΣΗΔΗΣ/Υποσύστημα Έργων. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25-05-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 31-05-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε περίπτωση εγγύησης μη ηλεκτρονικής έκδοσης. Η προσκόμιση του φακέλου γίνεται υποχρεωτικά και μόνο στη Γραμματεία της ΔΑΕ/Γ2. Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να μεριμνήσει από την προηγούμενη ημέρα (από ώρα 07:00 έως 13:00) για την έκδοση άδειας εισόδου στη ΔΑΕ.
 4. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία θα ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.4412/16 και ν.4782/21.
 5. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 6. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
 7. Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά την διαδικασία του διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ν.4412/16 και το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.
 8. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 15/04/2021.

KA100E

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 15/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/05/2021