Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 07/21 της 117 ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Παγωτών.

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς, προς σύναψη συμφωνητικού με σκοπό την περιοδική προμήθεια ατομικών και οικογενειακών παγωτών για κάλυψη αναγκών Μονάδος,συνολικής εκτιμώμενης αξίας δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) πλέον ΦΠΑ. Κριτήριο Κατακύρωσης αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του επίσημου τιμοκαταλόγου χωρίς ΦΠΑ, του έτους 2021, της εταιρείας που αντιπροσωπεύει ο προμηθευτής.

Ανάρτηση σε ΔΙΑΥΓΕΙΑ:   ΑΔΑ   Ω3ΝΜ6-ΖΚΜ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A93%CE%9D%CE%9C6-%CE%96%CE%9A%CE%9C

Ανάρτηση σε ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC008410786

Πρόσκληση με ΑΔΑΜ & ΑΔΑ

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 06/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/04/2021