Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ. αριθμ.05/21 της 350 ΠΚΒ για την Μετεγκατάσταση Ηλιακών Συλλεκτών και Boiler

Η 350ΠΚΒ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή
έγγραφης οικονομικής προσφοράς προς σύναψη συμφωνητικού, με σκοπό την
εκτέλεση εργασιών αποσύνδεσης, μεταφοράς, εγκατάστασης και επανασύνδεσης 10
ηλιακών συλλεκτών, ενός Boiler 1.000lt και των αυτοματισμών και λοιπών απαραίτητων εξαρτημάτων λειτουργίας τους από το πρώην Διοικητήριο της ΣΥΔ στην πολυκατοικία Π-4 των ΟΣΕΑΑΥ.

Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται σε ποσό 5.000,00 € πλέον Φ Π Α και κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, για το σύνολο των ειδών.

ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ ΩΤΣ16-ΣΘ9

ΚΗΜΔΗΣ: ΑΔΑΜ 21PROC008457751

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A4%CE%A316-%CE%A3%CE%989

ΩΤΣ16-ΣΘ9

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 15/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/04/2021