Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αρίθμ. 04/2021 της 115ΠΜ για την Εργασία Συντήρησης των Πεδίων και των Μετασχηματιστών Μέσης Τάσης των Υποσταθμών της Μονάδος – ΑΔΑ: Ψ96Α6-Π5Η

Η 115 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς προς σύναψη συμφωνητικού, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών – εργασιών για την συντήρηση των πεδίων και των μετασχηματιστών μέσης τάσης των υποσταθμών της Μονάδος, υπό τα ακόλουθα στοιχεία και όρους: α. Φυσικό αντικείμενο – Εκτιμώμενη αξία: Εργασίες συντήρησης των πεδίων και των μετασχηματιστών μέσης τάσης δέκα (10) υποσταθμών της Μονάδος με CPV: 45232221-7, καθαρής αξίας δέκα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (10.483,55€) άνευ ΦΠΑ, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (12.999,60€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (αφορά μόνο τον προϋπολογισμό Π1 της εργασίας θέματος).

ΑΔΑ: Ψ96Α6-Π5Η

ΑΔΑΜ: 21PROC008546011

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A896%CE%916-%CE%A05%CE%97

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 28/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/05/2021