Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 02/21 του ΓΕΕΘΑ για Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων, συνολικού προϋπολογισμού 562.278,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΦΖ26-ΤΘ6

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 27/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/05/2021