Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1/21 της Μ.ΓΕΑ, για την Περιοδική Συντήρηση – Καθαρισμό Αποχετευτικού Δικτύου – ΑΔΑ: 6Ω176-63Χ

Η Μ.ΓΕΑ προκηρύσσει επανάληψη διαγωνιστικής διαδικασία κατά άρθρο 118, του Ν.4412/16, για τη σύναψη συμφωνητικού-πλαίσιο με έναν (1) οικονομικό φορέα, χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών, για τη συντήρηση -καθαρισμό του αποχετευτικού δικτύου μετά των φρεατίων του και των τριών (3) λιποσυλλεκτών (CPV:90470000-2, 90641000-2) του ΓΕΑ-Μ.ΓΕΑ, συνολικής εκτιμώμενης αξίας πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000,00€), πλέον ΦΠΑ 24%.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021, 14:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021, 10:00.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6Ω176-63Χ

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 26/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/05/2021