Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.28/2021) του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Τριών (3) Τεμαχίων Υλικού «TRANSDUCER LIFT», Συγκροτήματος «WINGS (57)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 και CL-415 (O/N 213058)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια τριών (3) τεμαχίων υλικών «TRANSDUCER LIFT», Συγκροτήματος «WINGS (57)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 και CL-415 (O/N 213058).

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 02/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/04/2021