Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.26/2021) του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Λαδιού Λίπανσης, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ και Ε/Π της ΠΑ (O/N 213104)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια λαδιού λίπανσης κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ και Ε/Π της ΠΑ (O/N 213104), CPV: 09211000-1.

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 09/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/04/2021