Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 25/2021) του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υδραυλικού Υγρού «HYDRAULIC FLUID, FIRE RES», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ και Ε/Π της ΠΑ (O/N 213044)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια υδραυλικού υγρού «HYDRAULIC FLUID, FIRE RES», κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ και Ε/Π της ΠΑ (O/N 213044), CPV: 09211000-1.

ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕ ΑΔΑ: 6ΦΠΞ6-ΝΑ0

ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΔΑ: 6ΛΗ26-ΝΩΘ

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 28/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/05/2021