Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού του ΚΕΔΑ/Ζ (06/21) για την Προμήθεια Βιοδιασπώμενων Σκευών και ειδών Συσκευασίας Τροφίμων – ΑΔΑ : Ψ4ΝΘ6-91Τ

To Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζουμπερίου (ΚΕΔΑ/Ζ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση του χαμηλότερου συνολικού (ετήσιου) τιμήματος ανά κατηγορία των ειδών του Πίνακα απαιτήσεων, για την προμήθεια βιοδιασπώμενων σκευών και ειδών συσκευασίας τροφίμων, με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους [με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα τέσσερις (4) μήνες], συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 12/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/04/2021