Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού του ΚΕΔΑ/Ζ (04/21) για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Ψαριών και Θαλασσινών – ΑΔΑ : ΩΤΚΚ6-ΠΓ9

To Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζουμπερίου (ΚΕΔΑ/Ζ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο την πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση του χαμηλότερου συνολικού (ετήσιου) τιμήματος ανά κατηγορία των ειδών του Πίνακα απαιτήσεων, για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Ψαριών και Θαλασσινών ως το Παράρτημα «Β» της Διακήρυξης, με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 51.732,50 πλέον ΦΠΑ.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 06/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/04/2021