Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.8/21) για την Προμήθεια Μαγειρικών Ελαίων, Γαλακτοκομικών, Τυροκομικών και Λοιπών Ειδών Μπακαλικής για την Κάλυψη των Αναγκών του ΚΕΔΑ/Ζ – ΑΔΑ : 62ΑΒ6-9ΩΤ

To Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζουμπερίου (ΚΕΔΑ/Ζ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο την πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση του χαμηλότερου συνολικού (ετήσιου) τιμήματος ανά κατηγορία των ειδών του Πίνακα απαιτήσεων, για την Προμήθεια Μαγειρικών Ελαίων, Γαλακτοκομικών, Τυροκομικών και Λοιπών Ειδών Μπακαλικής, για κάλυψη των αναγκών του ΚΕΔΑ/Ζ με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 59.065,00 € πλέον ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 13/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/04/2021