Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.7/21) για την Προμήθεια Αναψυκτικών και Εμφιαλωμένου Νερού για Κάλυψη Αναγκών του ΚΕΔΑ/Ζ – Ω0066-90Ξ

To Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζουμπερίου (ΚΕΔΑ/Ζ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο του χαμηλότερου συνολικού (ετησίου) τιμήματος ανά κατηγορία των ειδών του Πίνακα απαιτήσεων, για την Προμήθεια Αναψυκτικών και Εμφιαλωμένου Νερού, για κάλυψη αναγκών του ΚΕΔΑ/Ζ με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα έξι (6) μήνες, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 13/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/04/2021