Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.5/21) για την Ανάδειξη Αναδόχου Καθαρισμού Χώρων ΚΕΔΑ/Ζ – ΑΔΑ : Ψ0ΠΠ6-ΛΙΨ

To Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζουμπερίου (ΚΕΔΑ/Ζ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού χώρων του ΚΕΔΑ/Ζ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των προβλεπόμενων κρατήσεων και φόρων.

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 14/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/04/2021