Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 14/21 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Ειδών Κυλικείου Προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων ΑΒ Δεκελείας και 2ου ΑΚΕ – 120ΠΕΑ – 124ΠΒΕ» – ΑΔΑ : 6ΧΓΙ6-ΠΨΨ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), για την προμήθεια Ειδών Κυλικείου, προς κάλυψη των απαιτήσεων των Kυλικείων, της Tροφοδοσίας και των Λεσχών των Μονάδων ΑΒ Δεκελείας (123ΣΤΕ, ΣΙ, ΑΣΠ, ΣΜΥΑ, ΚΕΠΑ, 359ΜΑΕΔΥ, ΥΑΕ, ΣΜ. ΔΑΕ) & 2ο  ΑΚΕ, 120ΠΕΑ και 124ΠΒΕ, και την υπογραφή σύμβασης, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 958,727,24 € , συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και  ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 09/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/05/2021