Διαγωνισμός έργου: «Κατασκευή Περίφραξης στην 115ΠΜ» (115ΠΜ-21-01) (ΑΔΑ: ΩΝΚΗ6-Υ22)

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την ΑΔ. Φ916/2186/Σ.434/27-4-21/ΑΤΑ/Γ2 Απόφαση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Κατασκευή Περίφραξης στην 115ΠΜ» (115ΠΜ-21-01) με Α.Α: 180426 στο ΕΣΗΔΗΣ.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΝΚΗ6-Υ22

115ΠΜ-21-01_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

115ΠΜ-21-01_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

115ΠΜ-21-01_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

115ΠΜ-21-01_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_ΕΣΗΔΗΣ

115ΠΜ-21-01_ΤΕΥΔ

115ΠΜ-21-01_ΤΕΥΔ (σε μορφή *.doc)

115ΠΜ-21-01_ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 28/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/05/2021