Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.07/21) για την Προμήθεια Παγωτών προς Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ)] – ΑΔΑ: 9ΣΞΛ6-ΣΚ6

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια Παγωτών, ως τα είδη του Πίνακα Παραρτήματος «Β», της παρούσας. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16, του Ν.4782/21 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 15/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/04/2021