Διενέργεια Διαγωνισμού (Δ.7/21) της Μ.ΓΕΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Εκτυπωτών και Φωτοτυπικών Μηχανημάτων – ΑΔΑ: ΨΗΘΑ6-7Χ2

Η Μ.ΓΕΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό κατά άρθρο 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με ένα (1) οικονομικό φορέα ανά Τμήμα του Πίνακα της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Α» της διακήρυξης, για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανημάτων, χρονικής διάρκειας ισχύος ενός έτους, συνολικής εκτιμώμενης ετήσιας αξίας πενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα οκτώ Ευρώ (53.358,00 €) άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση του χαμηλότερου συνολικού (ετήσιου) τιμήματος ανά Τμήμα των ειδών του Πίνακα (δυνατότητα ανάδειξης διαφορετικού μειοδότη ανά τμήμα).

Καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών: Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021, 14:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021, 10:00.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΗΘΑ6-7Χ2

Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων υποψηφίων προσφερόντων – ΑΔΑ: 9ΡΓΜ6-ΡΟΥ 

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 07/05/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/05/2021