Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.37/21) για την Παροχή Υπηρεσιών Πλύσης Ακάθαρτου Ιματισμού του 251ΓΝΑ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΛΓΓ6-04Γ

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 20/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/05/2021