Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 26/21 της ΥΠ/ΠΑ για τον Καθαρισμό Χώρων – Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ – ΚΑΙ – ΑΑΥΕ – ΔΥΓ – 2ης ΥΕΚΕ – ΑΔΑ: ΩΣΣΧ6-Κ17

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών,  για τον Καθαρισμό Χώρων – Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ – Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) – Ανωτάτης Αεροπορικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΑΥΕ) – Διεύθυνσης Υγειονομικού (ΔΥΓ) – 2ης Υπηρεσίας Επίβλεψης Κατασκευών Ελέγχου (2η ΥΕΚΕ), συνολικής, σε βάθος τετραετίας, προϋπολογισθείσας αξίας 7.440.000,00 άνευ ΦΠΑ ή 9.225.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των προβλεπόμενων κρατήσεων.

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 29/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/06/2021