Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 21/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Αθλητικών Υποδημάτων – ΑΔΑ:6ΗΥ66-97Γ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών για την προμήθεια Αθλητικών Υποδημάτων, συνολικής, σε βάθος τετραετίας, προϋπολογισθείσας αξίας 417.240,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 517.377,60€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 19/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/05/2021