Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 2/2021 της 113ΠΜ, με σκοπό την προμήθεια Διατηρημένων Τροφίμων με ΑΔΑ:ΩΣΓΣ6-81Ε

Η 113 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς σε ένα στάδιο,προς σύναψη συμφωνητικού με σκοπό την προμήθεια Διατηρημένων Τροφίμων για κάλυψη αναγκών Μονάδας.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΩΣΓΣ6-81Ε

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 16/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/05/2021