Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ αρίθμ. 01/21 της 113ΠΜ, για Σύναψη Συμφωνητικού Προμήθειας Νωπών και Κατεψυγμένων Ιχθυηρών – ΑΔΑ: ΩΧ9Μ6-Υ7Ρ

Η 113 Πτέρυγα Μάχης  προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς σε ένα στάδιο, προς σύναψη συμφωνητικού με σκοπό την προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Ιχθυηρών για κάλυψη αναγκών Μονάδας.

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 13/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/04/2021