Διαγωνισμός Έργου: «Αναβάθμιση – Ανακαίνιση Δωματίων Ορόφου του Πρώην Κτηρίου ΣΥΔ στο Α/Δ ΣΕΔΕΣ» (350ΠΚΒ-21-01) (ΑΔΑ: ΩΧΣ06-ΥΟΣ)

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την ΑΔ. Φ916/1844//Σ.341/13-4-21/ΑΤΑ/Γ2 Απόφαση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Αναβάθμιση – Ανακαίνιση Δωματίων Ορόφου του Πρώην Κτηρίου ΣΥΔ στο Α/Δ ΣΕΔΕΣ» (350ΠΚΒ-21-01) με Α.Α: 180174 στο ΕΣΗΔΗΣ.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΧΣ06-ΥΟΣ

350ΠΚΒ-21-01_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

350ΠΚΒ-21-01_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

350ΠΚΒ-21-01_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

350ΠΚΒ-21-01_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_ΕΣΗΔΗΣ

350ΠΚΒ-21-01_ΤΕΥΔ σε μορφή *.doc

350ΠΚΒ-21-01_ΤΕΥΔ σε μορφή *.pdf

350ΠΚΒ-21-01_ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 15/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/05/2021