Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 5,6 στρεμμάτων ελευθέρων χώρων ΚΕΔΑ/Τυμπακίου

Ανακοινώνεται ότι την 27.05.2021 ημέρα Πέμπτη (΄Ωρα 11:00 πμ), θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΚΕΔΑ/Τυμπακίου, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές που θα συνεχισθεί με προφορικές για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 5,6 στρεμμάτων ελευθέρων χώρων ΚΕΔΑ/Τυμπακίου, για χρονικό διάστημα από 01.09.2021 έως 31.08.2025, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 48 στρεμμάτων ελευθέρων χώρων Α/Δ Αράξου

Ανακοινώνεται ότι την 27.05.2021 ημέρα Πέμπτη (΄Ωρα 11:00 πμ), θα διενεργηθεί στα γραφεία της 116 ΠΜ (‘Αραξος) δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές που θα συνεχισθεί με προφορικές για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 48 στρεμμάτων ελευθέρων χώρων Α/Δ Αράξου, για χρονικό διάστημα από 01.09.2021 έως 31.08.2025, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 26/21 της ΥΠ/ΠΑ για τον Καθαρισμό Χώρων – Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ – ΚΑΙ – ΑΑΥΕ – ΔΥΓ – 2ης ΥΕΚΕ – ΑΔΑ: ΩΣΣΧ6-Κ17

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών,  για τον Καθαρισμό Χώρων – Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ – Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) – Ανωτάτης Αεροπορικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΑΥΕ) – Διεύθυνσης Υγειονομικού (ΔΥΓ) – 2ης Υπηρεσίας Επίβλεψης Κατασκευών Ελέγχου (2η ΥΕΚΕ), συνολικής, σε βάθος τετραετίας, προϋπολογισθείσας αξίας 7.440.000,00 άνευ ΦΠΑ ή 9.225.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των προβλεπόμενων κρατήσεων.

Δημόσιος ηλεκτρονικός επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός της ΥΠΑΑΠΕΔ για την εκμίσθωση ως επαγγελματικής στέγης του 7ου ορόφου του ακινήτου επί της οδού Λυκούργου 9 Αθήνα

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠΕΘΑ/ΥΠΑΑΠΕΔ) ανακοινώνει τη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση ως επαγγελματικής στέγης του 7ου ορόφου του ακινήτου επί της οδού Λυκούργου 9 στην Αθήνα, συνολικού εμβαδού 461 τ.μ., ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 08/21 της 117ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Αποφλοιωμένης Νωπής Πατάτας και Αποφλοιωμένων Ξερών Κρεμμυδιών προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδος – ΑΔΑ: ΩΦΞΔ6-Μ2Λ

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς, προς σύναψη συμφωνητικού με σκοπό την περιοδική προμήθεια Αποφλοιωμένης Νωπής Πατάτας και Αποφλοιωμένων Ξερών Κρεμμυδιών, για κάλυψη αναγκών Μονάδος, για δύο (2) έτη, υπό τα ακόλουθα στοιχεία και όρους:α. Φυσικό ΑντικείμενοΕκτιμώμενη Αξία: Περιοδική Προμήθεια Αποφλοιωμένης Νωπής Πατάτας και Αποφλοιωμένα Ξερά Κρεμμύδια (CPV032121001, 032211131) για κάλυψη αναγκών Μονάδος, για δύο (2) έτη, συνολικής εκτιμώμενης αξίας δέκα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ (15.580,00€) χωρίς ΦΠΑ, ως ο πίνακας ειδών του Παραρτήματος «Α» της Πρόσκλησης.

ΑΔΑ: ΩΦΞΔ6-Μ2Λ

ΑΔΑΜ: 21PROC008545671

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A6%CE%9E%CE%946-%CE%9C2%CE%9B

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αρίθμ. 04/2021 της 115ΠΜ για την Εργασία Συντήρησης των Πεδίων και των Μετασχηματιστών Μέσης Τάσης των Υποσταθμών της Μονάδος – ΑΔΑ: Ψ96Α6-Π5Η

Η 115 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς προς σύναψη συμφωνητικού, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών – εργασιών για την συντήρηση των πεδίων και των μετασχηματιστών μέσης τάσης των υποσταθμών της Μονάδος, υπό τα ακόλουθα στοιχεία και όρους: α. Φυσικό αντικείμενο – Εκτιμώμενη αξία: Εργασίες συντήρησης των πεδίων και των μετασχηματιστών μέσης τάσης δέκα (10) υποσταθμών της Μονάδος με CPV: 45232221-7, καθαρής αξίας δέκα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (10.483,55€) άνευ ΦΠΑ, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (12.999,60€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (αφορά μόνο τον προϋπολογισμό Π1 της εργασίας θέματος).

ΑΔΑ: Ψ96Α6-Π5Η

ΑΔΑΜ: 21PROC008546011

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A896%CE%916-%CE%A05%CE%97

 

 

Διαγωνισμός έργου: «Κατασκευή Περίφραξης στην 115ΠΜ» (115ΠΜ-21-01) (ΑΔΑ: ΩΝΚΗ6-Υ22)

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την ΑΔ. Φ916/2186/Σ.434/27-4-21/ΑΤΑ/Γ2 Απόφαση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Κατασκευή Περίφραξης στην 115ΠΜ» (115ΠΜ-21-01) με Α.Α: 180426 στο ΕΣΗΔΗΣ.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΝΚΗ6-Υ22

115ΠΜ-21-01_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

115ΠΜ-21-01_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

115ΠΜ-21-01_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

115ΠΜ-21-01_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_ΕΣΗΔΗΣ

115ΠΜ-21-01_ΤΕΥΔ

115ΠΜ-21-01_ΤΕΥΔ (σε μορφή *.doc)

115ΠΜ-21-01_ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ Αριθμ. 04/21, του 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού «Πηλήκια Ασκήσεων – Εκστρατείας Παραλλαγής Δάσους (Τζόκεϊ) Αξκών – Υπξκών»

Το 201 ΚΕΦΑ προσκαλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο υλοποίησης της προμήθειας των ειδών θέματος, για την υποβολή προσφοράς μέχρι την 13-05-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος με ΑΔΑΜ: 21PROC008536216

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ Αριθμ. 05/21 του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού «Ταξιδιωτικός Σάκος ΣΙ» και «Ταξιδιωτικός Σάκος ΣΜΥΑ»

Το 201 ΚΕΦΑ προσκαλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο υλοποίησης της προμήθειας των ειδών θέματος, για την υποβολή προσφοράς μέχρι την 13-05-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Πρόσκληση με ΑΔΑΜ 21PROC008540076

 

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 02/21 του ΓΕΕΘΑ για Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων, συνολικού προϋπολογισμού 562.278,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΦΖ26-ΤΘ6