Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.05/21) για την Άπαξ Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελεύθερους Χώρους Α/Δ Ανδραβίδας

Η 117 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές και με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει μόνο της τιμής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει, έναντι μισθώματος,την άπαξ κοπή και αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου έκτασης οκτακοσίων πενήντα εννέα (859) στρεμμάτων από ελεύθερους χώρους της Α/Δ Ανδραβίδας.
Η τιμή εκκίνησης, για το σύνολο της έκτασης, ορίζεται στο ποσό των δυο χιλιάδων διακοσίων ευρώ (2.200,00€) και επιβαρύνεται με χαρτόσημο ποσοστού 3,6%.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ 6ΥΗΖ6-ΩΤΠ

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC008323148

 

Διακήρυξη με ΑΔΑΜ & ΑΔΑ

Οικονομική προσφορά

Υπεύθυνη δήλωση

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A5%CE%97%CE%966-%CE%A9%CE%A4%CE%A0

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 24/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/04/2021