∆ιενέργεια Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθµ. 3/21 της 114 ΠΜ για την Προµήθεια Κρεάτων – Κρεατοσκευασµάτων – Πουλερικών

Η 114 ΠΜ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό, µε ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την προµήθεια κρεάτων, κρεατοσκευασµάτων και πουλερικών για κάλυψη αναγκών
του Σµ. Τροφοδοσίας, της Λέσχης Αξκών της 114ΠΜ και του ΚΕ∆Α/Χαλκουτσίου
µε την υπογραφή σύµβασης χρονικής διάρκειας ενός έτους (για το ΚΕ∆Α/Χ µόνο
κατά την θερινή περίοδο, κατ΄εκτίµηση από 14 Ιουνίου έως 17 Σεπτεµβρίου 2021).
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαµηλότερη τιµή ανά είδος. Σηµειώνεται ότι λόγω της κατακύρωσης ανά είδος δύναται η κατάθεση προφοράς για ένα ή περισσότερα
είδη. Η συνολική εκτιµώµενη προϋπολογισθείσα αξία της προµήθειας  ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οχτώ χιλιάδων διακοσίων ογδόντα εννιά ευρώ και πενήντα λεπτών (58.289,50 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ ΨΨ4Δ6-Η3Υ

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC008331292

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A84%CE%946-%CE%973%CE%A5

____4__6-__3__

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 24/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/04/2021