Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της 116 ΠΜ υπ. αριθμ. 01/21 για την Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών

H 116 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την περιοδική προμήθεια οπωροκηπευτικών, με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του εβδομαδιαίου Δελτίου Μέσης Λιανικής Τιμής της Δνσης Ανάπτυξης Π.Ε ΑΧΑΪΑΣ/Τμήμα Εμπορίου. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι  34.784,79€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ 6ΠΤΤ6-ΓΟΔ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A0%CE%A4%CE%A46-%CE%93%CE%9F%CE%94

ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC008212142

6______6-______

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 01/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/03/2021